The magic of transformation

The magic of transformation

Dit is het laatste onderdeel van de drieluik over transformatieprocessen. The magic of transformation – het ultieme doel wordt bereikt.
Na de eerste stap, the ‘magic of making’ waarin jouw oorspronkelijke doelstellingen en wensen hebt geformuleerd en de magic van de queeste waarin je op reis bent gegaan om nieuwe kennis en inzichten te verwerven die nodig zijn voor de realisatie van je wensen vindt transformatie plaats.

Wat is transformatie?

Is het synoniem aan veranderen? Of aan het bereiken van een vooraf gesteld doel?
Je kunt iets of iemand veranderen; een situatie, een werkproces, de inrichting van een plek, door aan de buitenkant in te grijpen. Je verhuist, verbetert werkprocessen, voert nieuwe werkmethodes in.
Transformeren gaat verder: op het diepste niveau verdwijnt wat er was en zet zich om in een nieuwe vorm die eerder niet bestond. Van rups tot vlinder blijft een perfect voorbeeld van wat ik bedoel. De rups 1popt zich in, wordt een ongevormde oersoep om even later te voorschijn te komen als vlinder. De rups is voor altijd verdwenen. De vlinder is een fundamenteel nieuwe verschijningsvorm.
Transformatie heeft een licht anarchistisch karakter. Hij is niet lineair. Hij volgt niet netjes na de eerste twee stappen. Nee, hij is ineens daar, verschijnt op zijn eigen tijd, als een duveltje uit een doosje. Aannames, gedrag en vormen die niet meer nodig zijn lossen op. Ineens kijk je anders uit je ogen en dienen nieuwe mogelijkheden zich aan.

Transformeren als professional of organisatie

Transformatie is een magische menselijke ervaring. Je kunt het niet plannen en uitvoeren zoals we gewend zijn in ons professionele leven. Er is niet zoiets als een plan van aanpak, prestatie-indicatoren of resultaatsafspraken. Is transformatie zo ‘magisch’ dat de weg er naar toe onbegaanbaar is in het professionele leven waar doelen, resultaten, planning en tijd niet zijn weg te denken? Nee, het vraagt om een andere benadering.

Hoe werkt het dan? Transformeren vraagt in de eerste plaats om bewustzijn – de wens om in beweging te komen en te blijven. Daar dienen de ‘magic of making’ en de ‘magic of queesting’ voor. Hier blijven we in onze professionele comfortzone; deze bewegingen kunnen we overzien.
De uitdaging ligt erin anders af te stemmen: gewenste doelen en resultaten formuleren in termen die raken aan dat wat wezenlijk is, aan professionele integriteit en aan ‘hogere’ doelen.

Visie, moed en liefde

Transformatie vraagt om visie: boven het alledaagse uit vooruit kunnen kijken naar het mooist mogelijke dat je wilt realiseren.
Transformatie vraagt om de moed bereid te zijn los te laten wat klaar is, ook al is het zo vertrouwd.
Transformatie vraagt tenslotte om liefde voor jezelf, je collega’s, cliënten, voor wat je doet of wat je maakt. Niet de romantische liefde maar de liefde die maakt dat jij je verbindt met het werk waarvoor je kiest en de vreugde die je voelt als je kijkt naar wat je tot stand hebt gebracht. Dat is wat je in beweging houdt: je wordt wijs door je ervaring, je beleeft plezier aan het steeds verder ontwikkelen van je kwaliteiten. En met zekere regelmaat zul je in de loop der jaren het moment ervaren dat ineens het licht gaat schijnen: je ontdekt dat je op een nieuw niveau bent aangeland, op een andere plek bent gaan staan of met nieuwe ogen ziet. De vlinder is een feit.

Waarom transformeren?

Er is niets mis met veranderen – dat is inherent aan leven en werken in een immer evoluerende wereld. Wanneer zoek je transformatie? Het is mijn overtuiging dat transformatie onderdeel is van zowel het persoonlijke als professionele leven voor wie de intentie heeft integer en met kwaliteit te handelen. Dat maakt immers dat je jezelf – als mens of organisatie- geregeld een spiegel voorhoudt en bereid bent te zien wat beter kan, waar ruimte is voor verbetering en ontwikkeling. Zodat je ook in de diepere lagen het werk verzet dat gedaan moet worden. Rust roest en stilstand is achteruitgang. Dooddoeners zijn soms waar.
In de spiraal van transformatie blijf je verbonden met de veranderende behoefte van de wereld om je heen en met je innerlijke vraag om realisatie van ‘je mooist mogelijke zelf’.

Volg ons of 'like' ons:

Mindshift

Mindshift

Mijn vorige blog over de organisatie als permacultuur sloot ik af met een opmerking over de mindshift die nodig is om een dynamiek van duurzame transformatie te ontketenen binnen organisaties.

Vaak wordt de wens tot verandering verwoord in een beeld van het gewenste eindresultaat – een nieuw landschap. Dat is wat het worden moet. Bij voorkeur met een deadline erbij. Dan is het zover. Dan zijn we anders, beter, klaar.

Er is veel voor te zeggen om een einddoel te hebben. Dat geeft kader en richting. Maar de focus op het eindresultaat zuigt de aandacht naar al die dingen die gedaan moeten worden om het doel te bereiken. Maar wat is ook al weer de waarde van transformatie?
Weten we hoe mensen veranderen, 
wanneer en waarom ze dat doen, 
hoe ze eigenaar worden van die verandering en 
haar werkelijk kunnen dragen en levend en vitaal houden? 

Kan een organisatie veranderen of zo zijn het de mensen die veranderen en daarmee de organisatie meenemen in een nieuwe richting?

Er is een mindshift nodig om niet alleen naar buiten te kijken om een nieuw landschap te zien maar om te gaan kijken met nieuwe ogen. Met nieuwe ogen kijken is het resultaat van innerlijke verandering, nieuw bewustzijn of bezieling.

Vuistregels voor het ontketenen van een dynamiek van duurzame verandering

Onze potentie tot reflectie, verkrijgen van inzicht en op grond daarvan handelen is eindeloos. Ik denk dat we te snel resultaten willen realiseren – teveel bezig met het nieuwe landschap, te weinig met de nieuwe ogen. Wat we nodig hebben is de voedingsbodem en dynamiek om te transformeren.

Kortom, het realiseren van een nieuwe organisatie die gedragen wordt door haar medewerkers is een lange en soms gecompliceerde reis. Ik noem drie vuistregels die helpen tijdens die reis op het goede spoor te blijven:

  1. Een helder doel en kader

Nee, dat is niet in tegenspraak met wat ik hierboven schrijf over nieuw landschap versus nieuwe ogen. Een veranderingstraject verzandt in oeverloos dwalen als er geen stip op de horizon is. Een doel verwoordt de eigenlijke roeping van de organisatie, die mee kan veranderen met de vraag of behoefte vanuit de wereld.

Een helder kader vereist ethische principes en integriteit – zij bepalen niet alleen wat we doen maar ook hoe we het doen en liggen ten grondslag aan elke beslissing en al het handelen.

Een doel is niet een in beton gegoten uitkomst. Die uitkomst wordt bepaald door de beweging die de organisatie kan maken –zij zal zo ver springen als haar polsstok lang is– en door de invulling van de gewenste verandering door de organisatie en haar stakeholders.

  1. Integer leiderschap en professionele identiteit

Een integer leider is de verpersoonlijking van het organisatiedoel en de ethische principes van de organisatie. Daarmee richt de leider iedereen binnen de organisatie: de ‘tone at the top’ bepaalt de melodie die binnen de organisatie wordt gespeeld.

Door het ontwikkelen van de professionele identiteit van alle medewerkers wordt bewustzijn gecreëerd op de intrinsieke motivatie die heeft gemaakt dat iemand heeft gekozen voor zijn beroep en voor het werken bij deze organisatie. Medewerkers weten wat ze doen, waarom ze het doen en hoe ze het willen doen, wat ze willen betekenen voor de wereld. Daarin vinden ze elkaar en vanuit de gemeenschappelijk gedeelde waarden vinden zij een weg naar transformatie – richting het gewenste doel.

  1. De fasen en het ritme van het transformatieproces volgen

Om met elkaar – de mensen binnen de organisatie en externe stakeholders – goed in beweging te komen helpt het om te begrijpen langs welke fases een transformatie verloopt.

  1. The magic of making’: de fase waarin gedachten, ideeën en inspiratie worden aangemoedigd om zich te manifesteren.
  2. The magic of questing’ waarin je op reis gaat om kennis, inzicht en bewustzijn op te doen die nodig is voor het bereiken van het doel.
  3. The magic of transformation’ – een proces dat leidt naar een groter gevoel van heelheid, integratie en kracht, van waaruit het doel wordt gerealiseerd.

Deze vuistregels zijn het fundament voor een bezielde organisatie die zich de dynamiek van transformatie duurzaam eigen heeft gemaakt. Alleen al het realiseren van dit fundament is substantieel werken aan verandering. Daarmee is de organisatie klaar om het verandertraject in te gaan en resultaten te realiseren en borgen. Dan kun je met nieuwe ogen de schoonheid van het nieuwe landschap aanschouwen. Dan weet je ook welk onderhoud nodig is om het landschap die schoonheid te laten behouden. Want duurzaam transformeren is nooit af…..

Volg ons of 'like' ons:

De organisatie als permacultuur

De organisatie als permacultuur

Alleen als organisaties begrijpen dat zij bestaan om de wereld te dienen met hun producten, diensten of activiteiten, dat zij onderdeel zijn van een groter geheel, dat alles wat zij doen en laten impact heeft op mens en planeet, hebben we een kans om het goed te doen.

Het succes van een organisatie wordt niet langer gedomineerd door louter economisch rendement- denken maar door het definiëren van rendement als toegevoegde waarde: de som van de aangeboden producten of diensten minus de maatschappelijke kosten (het effect op mens en natuur van het gebruik van grondstoffen, de belasting van het milieu, de wijze waarop mensen worden ingezet in het productieproces).

Succesvolle organisaties zijn ethische organisaties met een hoge toegevoegde waarde

Het worden en blijven van een succesvolle, ethische organisatie vraagt om actie:

  • normen en waarden en toegevoegde waarde worden gedefinieerd – niet als mission statement maar als bestaansreden en -voorwaarde;
  • het fundament wordt vertaald in doen en laten en in de richting voor keuzes en beslissingen – het wordt het DNA van de organisatie en al haar medewerkers;
  • voor alle stakeholders en de samenleving is transparant en objectief zichtbaar en meetbaar langs welke lijnen de organisatie en haar medewerkers zich bewegen en wat haar toegevoegde waarde is.

Integer leiderschap en duurzame, ethische organisaties zijn gebaseerd op een diepgeworteld bewustzijn van fundamentele rechten van mens, samenleving, milieu en natuur.

Organisaties en individuen hebben dit fundament zelf te bouwen. Dat begint met het ontwikkelen van bewustzijn op fundamentele waarden en rechten. Waar sta je voor? Waar ben je op aanspreekbaar? Hoe zet je dat in de wereld?

Werkplaats

Het proces van ontwikkeling naar een ethische organisatie en het levend houden van het DNA van de organisatie is te vergelijken met een werkplaats. In die werkplaats wordt vorm en inhoud gegeven aan het ethische fundament en wordt een permanente dynamiek ontwikkeld die in alle lagen van de organisatie ruimte voor reflectie biedt en richting geeft aan het handelen.

De organisatie als permacultuur

Ik zie regelmatig organisaties die graag de ontwikkeling naar ethische organisatie in gang willen zetten maar minder zicht hebben op ‘what it takes to get there’.

Het antwoord op die vraag is gelijk een eerste stap in de goede richting. Duurzame verandering vraagt om bewustzijn op de essentie van de gedachte: duurzaam is een permanente dynamiek die als creatieve onderstroom door de organisatie beweegt. Een dynamiek die wordt gevoed door ruimte te maken in de dagelijkse praktijk voor reflectie en daaraan gekoppelde actie.

Dat vraagt om een mindshift. Van stappenplannen en modellen naar handelen vanuit verbinding met de doelstellingen en waarden van de organisatie.

Volg ons of 'like' ons:
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Deel deze blog met je netwerk

Facebook
Facebook
LinkedIn
Google+
https://www.mascorazon.org/category/integraal-leiderschap">